DANH SÁCH BCH BAN LIÊN LẠC HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG

Danh sách các thành viên Ban LL họ Đồng Hải Phong, được Hội nghị BCH Ban LL lần thứ Hai kiện toàn và thông qua.