Chức năng nhiệm vụ và Quyền lợi của BCH - Ban LL họ Đồng Hải Phòng

Chức năng nhiệm vụ và Quyền lợi của BCH - Ban LL họ Đồng Hải Phòng được xây dựng trên cơ sở và các căn cứ sau đây: Quyết định số 15/QĐ/TB/HĐVN ngày 23/4/2018 của Ban LL họ Đồng Việt Nam Về việc công nhận Ban chấp hành họ Đồng thành phố Hải Phòng.