DANH SÁCH BCH BAN LIÊN LẠC HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG NHIỆM KỲ 2018 - 2023"

"Kèm theo Quyết định số: 09/QĐ-HĐHP ngày 25/12/2020 Về việc Bổ sung, Kiện toàn và Phân công nhiệm vụ Ban Chấp hành - Ban LL họ Đồng Hải Phòng nhiệm kỳ 2018 - 2023"