THÔNG BÁO BIÊN SOẠN VÀ XUẤT BẢN SÁCH HỌ ĐỒNG VIỆT NAM TẬP 2

Mục đích của việc tiếp tục biên soạn cuốn sách họ Đồng Việt Nam tập 2 là để ôn lại truyền thống dòng họ Đồng Việt Nam, qua đó mà giáo dục cho con cháu họ Đồng noi gương các vị tiên liệt họ Đồng mà ra sức rèn luyện phẩm chất, chăm chỉ lao động, siêng năng