DANH SÁCH TẶNG BẰNG VINH DANH VÀ TUYÊN DƯƠNG TẬP THỂ, CÁ NHÂN TIÊU BIỂU CỦA HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG VÀ PHỤ CẬN 2019.

Kèm theo Quyết định số: 16/QĐ-HĐHP ngày 18/6/2019 của Ban Chấp hành họ Đồng Hải Phòng)