THÔNG BÁO KẾT QUẢ BUỔI GIAO LƯU HỌ ĐỒNG DUY VỚI CÁC NHÁNH HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG & LÂN CẬN.

Ông Đồng Duy Vững, lên khai mạc buổi giao lưu: Ông vô cùng vinh dự đối với dòng họ Đồng Duy chúng tôi, được sự giúp đỡ tận tình của BLL họ Đồng Hải Phòng, họ Đồng Duy đăng cai tổ chức buổi Giao lưu họ Đồng Duy - Tú Sơn với các nhánh họ Đồng Hải Phòng ....