Quyết định về việc bổ sung các chức danh Ban chấp hành - Ban Liên lạc họ Đồng Hải Phòng nhiệm kỳ 2018 - 2023

Bổ sung  và phân công nhiệm vụ các chức danh Ban Chấp hành - Ban Liên lạc họ Đồng Hải Phòng nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau: Ông Đồng Xuân Chiến, chi họ Đồng Tiểu Trà, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh. Giữ chức danh Phó Ban Liên lạc, Phụ trách công tác đối