DANH SÁCH VÀ PHÂN CÔNG BCH HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG NHIỆM KỲ 2018 - 2023

Kèm theo Quyết định số: 03/QĐ-HĐHP ngày 29/7/2018 Về việc kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành Ban LL họ Đồng Hải Phòng