THÔNG BÁO: Kết quả Cuộc họp của Thường trực BLL họ Đồng Hải Phòng tháng 5 năm 2019

Ban liên lạc họ Đồng Hải Phòng đã có sáng kiến, tham mưu cho họ Đồng Việt Nam tổ chức thành công đêm Dạ tiệc, từ việc chuẩn bị nội dung băng zôn đến công tác kêu gọi tài trợ cho buổi Dạ tiệc. Kết quả tiền thu từ vận động được 81 triệu,...

yii\base\ErrorException
Error

PHP Core Warningyii\base\ErrorException

Module 'zip' already loaded

$_GET = [
    'id' => '168',
];