Lời ngỏ của Ban Chấp hành Ban Liên lạc họ Đồng Hải Phòng.

Lời ngỏ của Ban Chấp hành Ban Liên lạc họ Đồng Hải Phòng.