Thông báo kết quả cuộc họp TTBLL họ Đồng Hải Phòng mở rộng ngày 05.09.2018

Cơ bản đến nay, trang Website họ Đồng Hải Phòng đã được triển khai, đang chạy thử, đã có tên miền, mã nguồn, tài khoản ngân hàng, thanh toán trực tiếp; cấu hình cao, giá thành thiết kế xây dựng trang Website được ông Đồng Văn Năng đề xuất và giúp thông qu