Quyết định công nhận và phân công Ban Chấp Hành họ Đồng Hải Phòng nhiệm kỳ 2018 - 2023 (Bản ảnh)

Quyết định công nhận và phân công Ban Chấp Hành họ Đồng Hải Phòng nhiệm kỳ 2018 - 2023.