Gương sáng họ Đồng

Tất cả các bài viết trong Gương sáng họ Đồng

THĂM GIA ĐÌNH BÁC ĐỒNG PHƯƠNG, CỤ ĐỒNG CHÍ NAM & DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỌ ĐỒNG THÀNH PHỐ CHÍ LINH, TỈNH HẢI DƯƠNG 23-24.11.2019.

Nhân dịp chuyến tham dự Gala họ Đồng Chí Linh kết nối 3 miền và Đại hội Đại biểu Họ Đồng Tp Chí Linh lần thứ Nhất vào 2 ngày 23-24.11.2019, một nhóm các thành viên tích cực họ Đồng thành phố Hải Phòng, họ Đồng Hải Dương, họ Đồng Hà Nội, họ Đồng Yên Bái,