Ca khúc: Bài ca họ Đồng Việt Nam, Nhạc và lời: Đại tá, Nhạc sỹ, Nhà Giáo ưu tú Lưu Ba.

Bài ca họ Đồng Việt Nam, Nhạc và lời: Đại tá, Nhạc sỹ, Nhà Giáo ưu tú Lưu Ba.