QUYẾT ĐỊNH: Về việc Bổ sung, Kiện toàn và Phân công nhiệm vụ BCH - Ban LL họ Đồng Hải Phòng nhiệm kỳ 2018 - 2023

BAN CHẤP HÀNH HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-TB HĐVN ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Ban Chấp hành họ Đồng Việt Nam về việc công nhận các chức danh và phân công nhiệm vụ Ban Chấp hành họ Đồng Hải Phòng nhiệm kỳ 2018 - 2023;