THÔNG BÁO KẾT QUẢ CUỘC HỌP CỦA THƯỜNG TRỰC BLL HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG THÁNG 7 NĂM 2020

  • Được đăng bởi TTBLL

Bàn một số công tác sẽ triển khai thực hiện tại Hội nghị BCH thời gian tới, như: Tổ chức khóa tu mùa hè cho thanh thiếu niên; Động viên khen thưởng các cháu có thành tích học tập năm 2019 - 2020; Thành lập mới Tiểu ban Kiểm soát tài chính; Tổ chức thăm...