Bài viết mới

QUYẾT ĐỊNH: Về việc Bổ sung, Kiện toàn và Phân công nhiệm vụ BCH - Ban LL họ Đồng Hải Phòng nhiệm kỳ 2018 - 2023

BAN CHẤP HÀNH HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-TB HĐVN ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Ban Chấp hành họ Đồng Việt Nam về việc công nhận các chức danh và phân công nhiệm vụ Ban Chấp hành họ Đồng Hải Phòng nhiệm kỳ 2018 - 2023;

Hoạt Động

Tư Liệu

10-01-2020

THƯ MỜI THAM DỰ LỄ KHÁNH THÀNH TỪ ĐƯỜNG HỌ ĐỒNG KIM ANH- KIM TÂN

                Sau khi thống nhất với Ban gia tộc chi họ Đồng Trần xã Kim Anh - Kim Tân, trực thuộc họ Đồng Hải Phòng. Thường trực Ban LL họ Đồng Hải Phòng xin chuyển lời kính mời các đại biểu: Ban LL họ Đồng Việt Nam, Ban LL họ Đồng Hải Phòng, CLB Doanh